Tin tức bất động sản

Bài viết liên quan

Đầu tư hoàn thiện tuyến Tỉnh lộ 991
Luật kinh doanh BĐS mới: Quy định chi tiết dữ liệu về nhà ở và thị ...
Thị trường bất động sản cần thay đổi thói quen để phát triển bền vững
Công bố công khai, lấy ý kiến người dân việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý

Tác giả: batdongsanbaria.com

Chia sẻ bài viết

Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2023.

Theo đó, tiêu chí rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều này được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Công bố công khai, lấy ý kiến người dân danh mục các thửa đất

- Căn cứ vào kết quả rà soát, UBND cấp xã có trách nhiệm công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai và được thực hiện đồng thời bằng các hình thức:

+ Truyền thông trên phương tiện truyền thanh của cấp xã một lần/ngày.

+ Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các điểm dân cư hoặc Tổ dân phố hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý. Việc niêm yết công khai phải được lập thành biên bản, trong đó nêu rõ thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết công khai.

- Sau khi công bố công khai, UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến người dân nơi có đất, việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bắt đầu lấy ý kiến. Việc lấy ý kiến được thực hiện đồng thời bằng các hình thức sau:

+ Truyền thông trên phương tiện truyền thanh của cấp xã một lần/ngày.

+ Lấy ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến hoặc tổ chức họp dân.

+ Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các điểm dân cư hoặc Tổ dân phố hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý. Việc niêm yết công khai phải được lập thành biên bản, trong đó nêu rõ thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết công khai.

+ Nội dung lấy ý kiến người dân: Dự kiến Phương án sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý.

+ Trong thời gian lấy ý kiến, trường hợp ý kiến, kiến nghị thì nội dung ý kiến, kiến nghị của người dân được thể hiện bằng văn bản. Trường hợp ý kiến, kiến nghị trực tiếp tại cuộc họp thì ubnd cấp xã phải lập biên bản và yêu cầu người dân có ý kiến, kiến nghị ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung ý kiến, kiến nghị của mình.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp nội dung ý kiến, kiến nghị của người dân bằng văn bản (ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác). Trường hợp cần thiết, UBND cấp xã có văn bản báo cáo UBND cấp huyện chủ trì tiếp thu, giải trình các nội dung ý kiến, kiến nghị của người dân nơi có các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý.

+ Kết thúc thời gian tổ chức lấy ý kiến, UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất phương án lựa chọn, báo cáo UBND cấp huyện quyết định phương án sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thẩm định, trình, phê duyệt danh mục các thửa đất

- Căn cứ vào kết quả báo cáo tại Điều 4 Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát để tổng hợp danh mục các thửa đất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Trong thời gian không quá 15 (Mười lăm) ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Trong đó, việc thẩm định ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Thực hiện công khai các thửa đất nhỏ hẹp trước khi giao đất, cho thuê đất

- Căn cứ vào kết quả phê duyệt của UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (hoặc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất hàng năm) để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

- Sau khi Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt; UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã nơi có đất thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng quy định và công khai việc quản lý, sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý (theo Biểu mẫu 02 đính kèm) tại trụ sở, phương tiện truyền thanh địa phương về danh mục các thửa đất này để người sử dụng đất biết, tham gia ý kiến và đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo đúng quy định.

- Sau thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày niêm yết, đăng thông báo việc công khai lấy ý kiến người dân; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất, các đơn vị có liên quan lập biên bản kết thúc niêm yết, công khai và tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện thực hiện kết thúc việc niêm yết và thực hiện các nội dung sau:

+ Đối với các thửa đất sử dụng vào mục đích công cộng: UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương quản lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

+ Đối với các thửa đất mà người đăng ký nhu cầu sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện thực hiện giao đất, cho thuê đất theo Quy định hiện hành.

+ Đối với các thửa đất mà người đăng ký nhu cầu sử dụng đất là tổ chức, Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng đất biết để liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy định hiện hành.

Thực hiện công khai việc giao đất, cho thuê đất các thửa đất nhỏ hẹp

Ngay sau khi UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất các thửa đất nhỏ hẹp, UBND cấp xã công khai quyết định giao đất, cho thuê đất tại Trụ sở UBND cấp xã, tại các điểm dân cư hoặc Tổ dân phố hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng và thông báo trên phương tiện truyền thanh địa phương. Thời gian niêm yết công khai trong vòng 15 (mười lăm) ngày.

Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định này.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định này; thường xuyên chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật đất đai trong quá trình quản lý, sử dụng đất đối với quỹ đất này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về quản lý, sử dụng đối với quỹ đất này. Hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình, quản lý sử dụng đối với quỹ đất này.

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kiểm tra, rà soát đối với quỹ đất tại quy định này để thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định này.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật đất đai và quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

(Nguồn: Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND)

Bất động sản hot

Đã bán - 05/12/23
1.1 tỷ
Đất Long Phước, 10m x 24m, 100 TC, gần chợ Long Phước, UBND - H0101231201002
Mới
2.25 tỷ
Đất nền, khu dân cư Gò Cát 8, Hoà Long, 6M x 18M, dân cư đông đúc - H0101231201001

Đọc thêm các bài viết khác

Đầu tư hoàn thiện tuyến Tỉnh lộ 991
Luật kinh doanh BĐS mới: Quy định chi tiết dữ liệu về nhà ở và thị ...
Thị trường bất động sản cần thay đổi thói quen để phát triển bền vững
Chạy đua tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Những chính sách mới nhất về bất động sản có hiệu lực từ tháng 12/2023
Người dân Tp Bà Rịa đồng lòng hiến đất mở đường

Sản phẩm đang hot

Đã bán - 05/12/23
1.1 tỷ
Đất Long Phước, 10m x 24m, 100 TC, gần chợ Long Phước, UBND - H0101231201002
Mới
2.25 tỷ
Đất nền, khu dân cư Gò Cát 8, Hoà Long, 6M x 18M, dân cư đông đúc - H0101231201001
2.7 tỷ
Lương Hữu Khánh, Tái định cư Long Tâm, dân cư đông đúc, gần công viên, dân trí cao
11 tỷ
Nhà phố trung tâm Nguyễn Hữu Thọ, 95 m², thổ cư 100%, nhiều tiện ích
Giảm giá
1,5 tỷ
Lan Anh 1 Mở Rộng, Nhựa Nhánh Hương Lộ 2 (Chuẩn Bị Thi Công), DT: 5m X 20m - 100 M²
6 tỷ
Mặt tiền đường Trần Phú, Hòa Long, đã xây hàng rào, ngay tại ngã tư Võ Văn Kiệt - Trần Phú

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký thông tin để luôn cập nhật được những sản phẩm, tin tức mới nhất về bất động sản khu vực Bà Rịa.

Mua